ฟู้ดแพชชั่น ขอรับรองความปลอดภัย

ในข้อมูลของลูกค้าทุกท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

เกี่ยวกับนโยบาย

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย”) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับท่าน ว่าบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยทางตรงและทางอ้อมจาก
 • ตัวท่านเอง หรือตัวแทนของท่าน
 • พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
 • บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น บริการที่หน้าร้านสาขา รวมถึง บริการทางโทรศัพท์
 • บริการออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท เช่น การใช้งานเว็บไซต์ การใช้งานแอพพลิเคชั่น Gon and the Gang และการใช้งาน LINE@ ผ่านทาง Line Official Account เป็นต้น
 • การจัดฝึกอบรม งานสัมมนา งานออกร้าน


ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บ


บริษัทจัดเก็บข้อมูลหลากหลายประเภท โดยหลักการในการเก็บข้อมูลนี้พิจารณาจากวัตถุประสงต์ของการนำไปใช้ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานซึ่งข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บ รวมถึง

 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วัน เดือน ปี เกิด หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตร ข้าราชการ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น และข้อมูลอื่นที่สามารถใช้ในการ ติดต่อท่านได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร ในกรณีที่ท่านติดต่อกับบริษัท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในกรณีที่ท่านมาใช้บริการ ที่ร้านสาขา หรือเข้าร่วม กิจกรรมทางการตลาดกับบริษัท
 • ในกรณีที่ท่านใช้บริการออนไลน์ของบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมกับเน็ตเวิร์คและเครือข่าย (MAC address) และโปรแกรม ที่ท่านใช้เพื่อเข้าใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึง ประเภทของบราวเซอร์ ภาษา ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวกับ Cookies
 • ในกรณีที่ท่านเข้ามาในร้านอาหารของบริษัท หรือบริเวณสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือกรณีที่ท่านเข้าร่วมการจัดฝึกอบรม งามสัมมนา หรืองานออกร้านของบริษัท บริษัทอาจเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ผ่านระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว
 • บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่าน กับข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจากบริษัทอื่น และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในเนื้อหาและการโฆษณาของบริษัทเหมาะสมกับท่าน หรือเปิดเผยให้กับพันธมิตรทางการค้า และหรือบริษัทอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับบริษัท
 • ในกรณีที่ท่านสมัครงานกับบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการพิจารณารับท่านเข้าทำงาน เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสำหรับงานบางตำแหน่ง บริษัทอาจจะต้องเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวขอ งท่าน เช่น ประวัติ อาชญากรรม และประวัติสุขภาพของท่าน
 • ในกรณีที่ท่านเป็นพนักงานหรือบุคคลที่ทำงานให้กับบริษัทภายใต้สัญญาจ้างเหมา บริษัทอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินการทำงานของท่าน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลสุขภาพ และภาพสแกนลายนิ้วมือของท่าน


ระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น บริษัทจะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของบริษัท โดยปกติในระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี


วัตถุประสงค์ของการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังนี้

    เพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก และประมวลผลข้อมูลสมาชิก เพื่อทำธุรกรรม รวมถึงการเพิ่มคะแนน การแลกคะแนน การโอนคะแนน การปรับปรุงให้ข้อมูลท่านเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนการตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลัง

    เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม และความสนใจของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อันเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการขาย

    เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชั่น แคมเปญ สิทธิพิเศษ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย ข่าวสาร เช่น การนำเสนอเมนูอาหารใหม่ สิทธิประโยชน์ประจำเดือน โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษในเดือนเกิดของท่านที่เป็นสมาชิก

    เพื่อปรับปรุง และเพิ่มข้อเสนอของบริษัท โดยการวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะใหม่ๆ รวมถึงการให้บริการที่บริษัทอาจมีในอนาคต

    เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านอันเนื่องมาจากการปรับปรุง พัฒนา และเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

    เพื่อออกใบกำกับภาษี กรณีที่ท่านร้องขอ

    เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน

    เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการประมวลผลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องทำ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัทโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเสมอ

    เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

    เพื่อมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย

    เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของท่าน

    เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของท่าน ในกรณีที่ท่านสมัครงาน หรือสมัครฝึกงานกับบริษัท

    เพื่อดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในกรณีที่ท่านเป็นพนักงาน หรือผู้ฝึกงานของบริษัท

    เพื่อการดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัท เช่น การซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการในอนาคต เป็นต้น


ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัท

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าบริษัทไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึง

    พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัททั้งที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศที่บริษัทมีสัญญาด้วย โดยพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวจะมีหน้าที่จะต้องดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น และมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมและได้มาตรฐานสากล

    ผู้เข้าซื้อกิจการ

    ที่ปรึกษาต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย

    หน่วยงานภาครัฐ

    บุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการเปิดเผยข้อมูลของท่าน

ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลไปจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของของท่านให้ปลอดภัยจากการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ

บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ทำได้เท่านั้น


การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง

บริษัทจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับการจัดเก็บมานั้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ


มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ เช่น Firewall, Data Encryption, Virus Scanning เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะทุ่มเท และใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของท่านแล้วก็ตาม หากแต่ระบบอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นระบบเปิดซึ่งไม่ว่าผู้ใดก็สามารถเข้าถึงได้ บริษัทจึงไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ทุกกรณี เช่น การถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการที่บุคคลภายนอกเข้ามาโจรกรรมข้อมูลของท่าน ท่านจึงควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ติดตั้งซอฟแวร์ประเภท firewall เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์จากการจู่โจม หรือโจรกรรมข้อมูล และ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นความลับ และไม่ใช้รหัสผ่าน (password) ของท่านที่มีกับบริษัทร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น


สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำขอของท่านในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

    สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล

    สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

    สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

    สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล

    สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

    สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

    สิทธิในการคัดค้านการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    สิทธิการถอนความยินยอม
 

ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมใดๆ ไว้แก่บริษัทท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่กระทบต่อกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่บริษัทได้ทำไปก่อนหน้าที่ท่านจะเพิกถอนความยินยอม 

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดในบางช่องทางจากบริษัท กรุณาแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรศัพท์หาฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท โดยขอให้ท่านระบุประเภท และ/หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านสะดวก และประสงค์จะให้บริษัทติดต่อกับท่านต่อไป


การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์ตามหลักการ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการนี้ สามารถติดต่อได้ที่ FP_PDPA@foodpassion.co.th


หมายเหตุ:         

1. โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของท่าน เมื่อมีการร้องเรียนหรือขอใช้สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

2. บริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมในการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการตามคำขอภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนอกเหนือไปจากคำขอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 
นโยบายคุกกี้

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหรืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ รหัสในไฟล์คุกกี้ (Cookies) จะทำให้เว็บไซต์รู้เพียงว่าท่านเป็นผู้ใช้โดยเฉพาะ แต่จะไม่สามารถระบุชื่อหรือที่อยู่หรือข้อมูลอื่นของท่านได้ เว้นแต่ท่านจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์หรือตั้งค่ากำหนดในเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ โดยคุกกี้ (Cookies) ของท่านจะถูกใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าใช้งาน

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้ ในกรณีที่ท่านต้องการปิดหรือจำกัดการใช้งานของคุกกี้ (Cookies) โปรดไปที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อดำเนินการดังกล่าว


PDPA-1-001/2563
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้